Çankaya Üniversitesi
( Vakıf Üniversitesi )
İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
» Enstitüler
* Fen Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sosyal Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
» Yüksekokullar
* Hazırlık Okulu
( 0 Bölüm )
* Hazırlık Sınıfı
( 1 Bölüm )
* Ortak Dersler
( 1 Bölüm )
» Meslek Yüksekokulları
* Adalet Meslek Yüksekokulu
( 1 Bölüm )
* Çankaya Meslek Yüksekokulu
( 2 Bölüm )
Ankara » Çankaya Üniversitesi

Genel Bilgiler
ÜNİVERSİTEMİZE GİRİŞ KOŞULLARI VE KAYITLAR
 
Üniversitemizi tercih eden adaylar programlarımıza Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce yerleştirilir. İç Mimarlık Bölümüne özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Kayıtlar her yıl ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında Üniversite Öğrenci İşleri Müdürlüğünde yapılmaktadır.
 
ÖĞRETİM DİLİ
Çankaya Üniversitesi'nin öğretim dili Hukuk Fakültesi hariç İngilizce'dir. Öğrencilerden yabancı dil bilgisi yeterli olmayanlar bir yıl süre ile İngilizce Hazırlık Sınıfına devam ederler.
 
AKADEMİK PROGRAMLAR
Çankaya Üniversitesi'nde 18 bölüme sahip dört fakülte, 14 yükseklisans ve 1 doktora programına sahip iki enstitü, bir programa sahip bir meslek yüksekokulu ve İngilizce eğitimini destekleyen İngilizce Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır.
 
AKADEMİK YIL
Bir akademik yıl, her biri en az 14 haftalık iki yarıyıldan oluşmaktadır. Dersler Hukuk Fakültesi hariç diğer fakülte ve enstitüler ile meslek yüksekokulunda dönemlik, Hukuk Fakültesinde ise yıllık olarak düzenlenmiştir.
 
YAZ DÖNEMİ EĞİTİMİ
Yaz Dönemi Eğitimi, güz ve bahar yarıyılları dışında ve yaz tatili aylarında yapılan bir eğitim olup, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi haricindeki fakülte ve enstitüler ile meslek yüksekokulunda uygulanmaktadır. Yaz dönemi eğitim süresi yedi haftadır. Bu eğitimin amacı, eğitimin verimliliğini artırmak, öğrencileri eğitim olanaklarından yaz aylarında da yararlandırmak, başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerini sağlamak veya güz ve bahar yarıyıllarında başarısız oldukları dersler için yeni bir olanak vermektir. Yaz dönemi eğitimi ücrete tabi olup, yaz döneminde ders almak isteyen öğrencilerin, o yıl Mütevelli Heyetince ders kredisi başına belirlenen ücreti ödemeleri gerekmektedir. Yaz döneminde bir öğrenci toplam 12 krediyi aşmamak üzere en çok 3 ders alabilir.
 
YATAY ve DİKEY GEÇİŞ
Yatay Geçiş: Öğrenciler, eşdeğer eğitim programı uygulayan yükseköğretim kurumları ve kurum içindeki bölümlere, "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ve "Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi" uyarınca her öğretim yılı başında yatay geçiş için başvurabilirler. Hazırlık Sınıfına, Önlisans Programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına ve Lisans Programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Öğrencinin yatay geçiş yapabilmesi için ayrıldığı bölümde bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması ve yönetmelikte belirtilen diğer koşullara uyması gerekmektedir. Yatay geçişler fakülte yönetim kurullarınca belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup, öğrencilerin intibak işlemleri de bu kurullar tarafından yapılmaktadır.
 
Dikey Geçiş: Meslek Yüksekokulları mezunlarının lisans programına kabulleri, kayıtlarının hangi yarıyıla yapılacağı ve intibak programları "Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre ve ilgili yönetim kurullarınca kararlaştırılır.
 
ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
Çankaya Üniversitesi'ndeki önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden her öğretim yılında, Mütevelli Heyetince belirlenen miktarda öğretim ücreti alınır. Öğretim ücreti; yarısı birinci dönem başında, diğer yarısı da ikinci dönem başında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. 2012-2013 akademik yılında öğretim ücreti tüm bölübölümler, Meslek Yüksekokulu ve Hazırlık Sınıfı için 18.980,- TL + KDV'dir.
 
Arı Okulları mezunlarına yüzde 25 indirim ve kardeş öğrencilere öğrenci başına yüzde 10 kardeş indirimi uygulanmaktadır. 
Çankaya Üniversitesi » Etkinlikleri