İstanbul Kültür Üni.
( Vakıf Üniversitesi )
İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
* Fen - Edebiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Hukuk Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Mühendislik Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Mimarlık Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Sanat ve Tasarım Fakültesi
( 0 Bölüm )
» Enstitüler
* Sosyal Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Fen Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
» Meslek Yüksekokulları
* İşletmecilik MYO
( 0 Bölüm )
* Adalet Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Teknik Bilimler MYO
( 0 Bölüm )
» Akademik Merk. Birimler
* İKÜ ARGE ve Proje Danışmanlığı Merkezi
( 0 Bölüm )
* Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Güzel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKÜSEM)
( 0 Bölüm )
* Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (AGMER)
( 0 Bölüm )
* KOBİ Geliştirme ve Rekabet Uygulama ve Araştırma Merkezi (KOBİMER)
( 0 Bölüm )
* Beyin Dinamiği Kognisyon ve Karmaşık Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEYİNMER)
( 0 Bölüm )
* Fikri Haklar Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Geomatik Uygulama ve Araştırma Merkezi (GEOMER)
( 0 Bölüm )
* Dış Politika Platformu
( 0 Bölüm )
* Ekonomi-Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEHAMER)
( 0 Bölüm )
İstanbul - Anadolu » İstanbul Kültür Üni.

Üniversitenin kısa tarihçesi :
 
İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), 9 Temmuz 1997 tarihinde, TBMM'de kabul edilen 4281 Sayılı Kanun ile kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Tüm diğer üniversiteler gibi 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu çerçevesinde çalışmaktadır. 1997-1998 öğretim yılında 3 Fakülte ve 2 Yüksekokul ile öğretime başlamıştır. Halen Fen-Edebiyat, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ile Sanat ve Tasarım Fakültelerinin 20 ayrı programında lisans; İşletmecilik Meslek Yüksek Okulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu ve Adalet Meslek Yüksek Okullarının 17 ayrı programında önlisans öğretimi yapılmaktadır. Ayrıca Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde doktora ve yükseklisans programları yürütülmektedir.
 
 Üniversitenin misyonu ve vizyonu :
 
 a. Ana Amaçlar :
 
Atatürk İnkılapları ve ilkeleri doğrultusunda Atatürk Milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlakî, insanî, manevi ve kültürel değerlerini tanıyan, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan; toplum yararını kişisel çıkarının üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisi ile dolu; Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren; hür ve bilimsel düşünce gücüne, sorgulama cesaretine, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı; beden, zihin, ruh, ahlâk ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş; ilgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip kişiler yetiştirmek, Türk Devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olarak, refah ve mutluluğunu artırmak amacıyla; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak ve hızlandıracak programlar uygulayarak, çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir üyesi olmasına katkılar sağlamak, yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yaparak evrensel ve çağdaş çizgide bilimsel katkı üretmek olacaktır.
 
b. Eğitim ve Öğretim İlkeleri :
 
İKÜ, yukarıda sözü edilen ana amaçlara bağlılığına ek olarak aşağıda sıralanan kendine özgü ilkeleri de benimseyerek uygulamaktadır.
 
• İKÜ de lisans eğitiminin büyük bir bölümü yabancı dilde, ingilizce yapılmaktadır. İkinci bir yabancı dilin edinilmesi de hedeflenmiştir. Bu bağlamda İKÜ öğrencilerine farklı kültürler arasında diyalog ve buna bağlı uluslararası işbirliğinin temel kurallarının öğretilmesine özen gösterilmektedir. 
 
• Günümüz dünyasındaki bilgi üretimi ve iletişim hızı, yaygınlığı ve yoğunluğu dikkate alınarak, öğrencilere sadece enformasyon alış-verişinin bilgisayar tekniklerinin öğretilmesi ile bunlar arasındaki ulusal ve uluslararası ilişkileri de çözmeye yarayacak düşünce sistemlerinin öğretilmesi ve tartışılması sağlanmaktadır.
 
• Çağdaş Meslek yaşamı üretim tekniklerinin sürekli geliştirilmesi ve globalleştirilmesine hazırlıklı kişilerin yetiştirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu nedenle bilimsel ve teknolojik transferin esaslarının, geleneksel ve yeni iletişim tekniklerinin, teknik ile beşeri ve ekolojik etkilenmenin değerlendirilmesinin özdeşleştirilmesi bilgilerinin edinilmesine özen gösterilmektedir.
 
• Yukarıda değinilen ilkelerin gerçekleştirilmesi, Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin bu konularda geliştirecekleri programların dışında, Fakülte, Bölüm ve Enstitü eğitim-öğretim programlarının da buna göre düzenlenmeleri gereğini doğurmaktadır. 
 
• İKÜ öğrencilerinin kişilikli, aydın, çok yönlü düşünme alışkanlığında, yapıcı, yaratıcı ve çağdaş üniversite mezunları olabilmelerini sağlamak amacıyla, yurt içinde ve yurt dışından seçkin üniversiteler ile bilimsel işbirliği gerçekleştirilmiştir.
 
• İKÜ, öğrencilerinin yalnız teorik olarak değil özellikle uygulamaya yönelik yönlerinin geliştirilmesine özen gösterilmektedir. 
 
• (İKÜ), adının da verdiği yükümlülüğü ciddiye alarak, kültürel etkinliklerin İstanbul’daki önemli noktalarından biri olmuştur. Şirinevler ve Ataköy Yerleşkeleri ile Ataköy Merkez Kompleksi’nin önemli fiziksel olanakları kullanılarak ulusal ve uluslararası toplantılar, kollokyumlar, seminerler, konser, tiyatro ve film gösterileri toplumumuzun yararına sunulmaktadır.
 
c. Araştırma-Geliştirme İlkeleri :
 
İKÜ bünyesinde eğitim-öğretim ile araştırma-geliştirme, karşılıklı etkileşimli bir birliktelik göstermektedir. Her kademede, öğrencisini yetkin ve yaratıcı kılmak isteyen bir öğretimin özgün araştırmaların desteğine ihtiyacı vardır. Diğer yandan araştırma da öğretimin berraklığından, saydamlığından ve ilhamından yararlanmalıdır.
 
 d. Hedefler :
 
 1. Eğitim ve Öğretimde Hedefler :
 
İstanbul Kültür Üniversitesi çağdaş batı standardında bir eğitim-öğretim standardı hedeflemektedir. Bu bağlamda, eğitim ve öğretimde sürekli yenilenme ve geliştirme ana ilke olmuştur. Bu ana ilkeyi gerçekleştirecek kişilerin başında, üniversitenin öğretim elemanları gelmektedir. Öğretim elemanlarından kendi disiplinlerinde kendilerini kanıtlamış kişiler olmaları yanında iyi yabancı dil kullanabilmeleri, bildiklerini modern yöntemlerle öğrenciye ve çevrelerine aktarabilmeleri gibi önemli özelliklere sahip olmaları istenmektedir.
 
 2. Öğretici Kadro Hedefleri :
 
Yükseköğretim Kanununa uygun olarak, İKÜ’de de öğretim elemanları, öğretim üyeleri ve öğretim yardımcılarından oluşmaktadır.
 
Öğretim üyeleri, devamlı statüde veya kısmi statüde çalışan, disiplinlerinde kendilerini ulusal ve uluslararası anlamda kanıtlamış, yaratıcı, araştırıcı ve öğretici öğretim üyeleri arasından seçilmektedir. Uygulayıcı kuruluşlar ile proje bazında ve öğrencilerin pratiklerinin geliştirilmesi için ilişki kurabilen, kendi alanından başka diğer alanlarda çalışan araştırıcılarla bilimsel müşterek çalışmalar yapabilen, modern iletişim sistemlerine aşina olması gereken öğretim üyeleri (profesör, doçent ve yardımcı doçent) ile çalışma esas alınmaktadır. 
İstanbul Kültür Üni. » Etkinlikleri